วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 32297)


ชื่อโครงงาน ปฏิกิริยาระหว่างฟีนอล์ฟทาลีนกับสารเบส
ผู้จัดทำ จตุพล แก้วหานาม
ครูผู้สอน นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1.ทำไมเราต้องทดลองวิทยาศาสตร์
2.เราทดลองแล้วเกิดประโยชน์อะไรต่อตัวเรา
วัตุประสงค์ เพื่อใหเราได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

โฆษณา

ผู้จัดทำ

 นายจตุพล  แก้วหานาม

ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 3

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!